Hệ thống ống nhôm

Hệ thống ống nhôm

Phiên bản:
Connectivity Standards
Từ ϕ20-ϕ110
Áp suất hoạt động
Từ -0.99 bar đến 16 bar
Nhiệt độ hoạt động
Từ -20°C đến 80°C
Special standards
Popular applications